Psykoterapi för barn & ungdomar  

" Det här är en rogivande miljö. Här mår hon bra och är tillfreds. Jag kan se ett inre lugn inom henne."

Mor till 12-årig dotter med ADHD

Lek och aktivitet - metod för barn

De flesta barn under 11 år saknar kapacitet för att kunna uttrycka sig verbalt på ett meningsfullt sätt. Däremot kan de i leken uttrycka komplicerade känslor som de senare kommer att förstå.

 

Psykoterapi för barn har ofta inslag av fri lek. Lekterapi på detta sättet är en av de äldsta, men också vanligaste, behandlingar som erbjuds barn som är 3-12 år med psykosomatisk ohälsa, det vill säga känslomässiga eller beteendemässiga problem.

 

De allra flesta barn under 11 år saknar en fullt utvecklad kapacitet för abstrakt tänkande, vilket är en förutsättning för att kunna uttrycka sig verbalt på ett meningsfullt sätt.

 

Däremot kan de istället genom lekterapi förstå och uttrycka komplicerade känslor, anledningar och andra problem utan att vara helt medvetna om att de gör det. Den ursprungliga lekterapin innebär en fri, ostörd lek där terapeuten bara följer barnets inviter och ledning för vad som ska göras vid varje session.

 

Lek fungerar likt diverse sporter, motiverar oss att klara av svårare och svårare situationer och tar oss till nya höjder av prestationer. 

Barnet:

  • får en inre tillfredsställelse genom att leka

  • utvecklar sin identitet i leken

  • barn får möjlighet att använda sig av samtliga sinnen genom leken och kan därigenom utveckla sina estetiska uttryck

  • stimuleras till lärande och utveckling i leken

  • lär sig att samspela med varandra i leken

  • får en möjlighet till att socialiseras i leken 

Stöttande guidning i leken

Fantasi, spänning, engagemang och hängivenhet karaktäriserar leken. Tid och rum glöms bort eftersom det inte finns något viktigare för barnet än att leka i lekens nu.

 

Det pågår en ständig kommunikation i leken även om barnet inte kommunicerar med en annan faktisk person. Tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck utvecklas helt omedvetet under lekandet. 

Jag som terapeut lär mig genom detta att förstå barnets känslor och hjälper barnet att själv förstå vad de handlar om samt att uttrycka dem.

 

Leken och terapeuten hjälper barnet att på nytt översätta tidigare erfarenheter liksom nuvarande svårigheter, och dessutom skapa nya erfarenheter där barnet upplever en vunnen säkerhet. Terapeuten arbetar alltså för att tillsammans med barnet söka förståelse för vad leken vill säga/står för samt skapa nya och stärkande upplevelser. 

 

Barn uttrycker sig med andra ord lättare genom den konkreta världens utbud av aktivitet och lek, än med ord. Leken blir en bärare av kommunikationen mellan barnet och terapeuten då barnet kan använda material för att direkt eller symboliskt agera ut känslor, tankar och erfarenheter för något de inte annars skulle kunna finna meningsfulla ord för. 

 

Lek utvecklar olika förmågor

Alla barn föds med de förutsättningar de behöver för att leka. Däremot behöver den vuxne locka fram leken, och leksignaler som finns i leken behöver läras in.

 

Grunderna i detta sker under barnets första år. Olika sorters lek utvecklar olika förmågor. Detta utgör sedan grunden till det sociala livet i senare ålder. Övningslek, rollek, konstruktionslek och låtsaslek.

 

Varje form av lek gör att barnet utvecklar olika förmågor och erfarenheter och bearbetar svårigheter. I mamma-pappa-barn-leken tränar barnet på att hantera de känslor som dyker upp i rollen barnet spelar. 

 

Leken läker

Lek är en av de sju prototyperna av primärprocessiga känslosystem inom alla däggdjur enligt en nutida hjärnforskare, Jaak Panksepp.

Övriga känslosystem är sökande/förväntan, ilska, rädsla, lust, omvårdnad, panik/sorg.

 

Det innebär att samtliga dessa system kan vara nödvändiga för att förstå känslor och känslomässigt beteende, men kanske ändå inte tillräckliga för att, på egen hand och utan utveckling, förstå alla känsloutspel som kan uppstå.

 

Samtidigt innebär det att om något gått snett i livet, kort eller långt liv, går det att rätta till igen, genom att till exempel stimulera leken, som då läker även de ”ovanliggande” systemen. Vår kropp är minsann ett mirakel!

 

Terapeutens ansvar

Terapeuten behöver vara kunnig nog att möta barnet på den konversationsnivå som barnet befinner sig i. Det är terapeutens ansvar att skapa en förutbestämd och säker miljö för barnet baserat på förutbestämda ramar som sessionstider och längd . Oftast är 45 minuter en gång i veckan lämpligt vid öppenvård.

 

Detta sker i parallellt arbete med föräldrarna, vanligtvis 45 minuter varje eller varannan vecka. Arbete kan innehålla regler som gäller i rummet, främst att inte göra illa sig själv eller andra eller rummet till exempel.

 

Barnet bekräftas av terapeuten i sin lek. Dessutom identifierar terapeuten mönster i leken, konversationen eller i den överförda relationen, som avslöjar barnets interna konflikt, problem i utvecklingen eller svåra relationer.

För ungdomar

Läs mer här

Terapi med hästens som lärare 

Hästassisterad psykoterapi passar alla åldrar och är ett växande fält över hela västvärlden. Erfarenheter visar att metoden fungerar väl vid behandling av många olika  problem så som ångest, depression, ätstörningar, ADHD, personlighetsproblematik, kommunikations- och samarbetsproblem.

Läs mer om Hästassisterad psykoterapi - FEEL

Varmt välkommen till en lugn miljö

Mottagningen är belägen på en lantlig gård vilket möjliggör kontakt med djur och natur.

 

Djuren kan fungera som direkta öppnare av kommunikationen och kontakten med det som växer underlättar för barn att komma i kontakt med och förstå sig själva.

"Varför jag har föreslagit dig? Är för att jag såg att det hjälpte mitt barn när han var sönder på insidan efter det han hade gott igenom. Genom  att komma till dig och prata och komma kontakt med djur som hjälp, så lyckades du få honom att må mycket bättre och det har lett till att han kan vissa sina känslor utåt att det är inge fel med att vara ledsen helt öppet, inför andra och tex i skolan.
Och det är ju självklart jag rekommendera dig till andra föräldrar för att jag såg att mitt barn mådde  mycket bättre efter att han hade varit hos dig. "

Mamma till 8-årig pojke

En pojke siter med en hund