Psykoterapi för ungdomar  

" Det här är en rogivande miljö. Här mår hon bra och är tillfreds. Jag kan se ett inre lugn inom henne."

Mor till 12 årig dotter med ADHD

IPT/A - korttidsterapi

IPT/A betyder Interpersonell PsykoTerapi/Adolescent – Interpersonell psykoterapi för unga och är är en korttidsterapi som vänder sig till deprimerade, yngre människor, från i första hand, men även vuxna får väldigt bra resultat med denna metod.

Metoden är en evidensbaserad, strukturerad korttidsterapi som rekommenderas av Socialstyrelsen. Den utgår ifrån hur relationer påverkar den psykiska hälsan och vice versa, hur psykisk ohälsa påverkar relationer.

Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Behandlingen är alltid tidsbegränsad och består oftast av 12 sessioner (16 sessioner för vuxna) + inledande lära-känna-möten, som kan variera till antalet. 

 

Terapeutens roll är att hjälpa till att ringa in orsaken till patientens problem, t.ex. brister i kommunikation, konflikter med en viktig person, en ofrivillig rollförändring, och visar på alternativa sätt att hantera dessa situationer och de svåra känslor de kan vara förknippade med.

Grundtanken är att när en människa kan hantera relationsproblem mer effektivt minskar oftast de psykiska symtomen.

 

Lindra och läsa problem

Fokus är mänskliga relationer och de konflikter, förändringar och förluster dessa innehåller. Målet i behandlingen är att lindra patientens symtom och lösa de sociala och interpersonella problem i pågående relationer som kan kopplas till starten och vidmakthållande av patientens nuvarande symtom.

 

Genom att förbättra sina kommunikationsfärdigheter lär sig patienten bättre uttrycka sina förväntningar i relationer och känslor vid konflikter eller besvikelser. Man motverkar isolering genom att hjälpa patienten bygga upp och mer effektivt använda ett positivt, stödjande socialt nätverk.

För olika svårigheter/diagnoser

Du behöver inte ha en diagnos för att komma till mig.

Metoden utarbetades i början av sjuttiotalet för behandling av depression, sedan dess även anpassats till andra diagnoser som till exempel:

 • dystymi

 • bulimia nervosa

 • bipolär sjukdom

 • posttraumatiskt stressyndrom

 • ångesttillstånd

 

De teoretiska rötterna finns i interpersonell teori, anknytningsteori, kommunikationsteori och social teori. Denna terapiform kan användas för en stor mängd patienter och i olika kliniska sammanhang, vilket gör den värdefull för psykologer och psykoterapeuter inom olika områden.

Terapins faser

 

Initialfasen

Här utforskas betydelsefulla relationer i patientens liv hur de påverkar patienten och på vilket sätt de kan ha samband med start och vidmakthållande av depressionen.

 

Tillsammans med patienten görs en ”interpersonell inventering”, en sammanställning av patientens viktigaste pågående relationer och de styrkor och svagheter dessa har.

 

I en fokusformulering får patienten hjälp att se hur svårigheterna utvecklats och vilka förändringar som är nödvändiga för att minska symtomen och få mer tillfredsställande interpersonella relationer.

Mellanfasen

Här arbetar man utifrån valt fokusområde för att åstadkomma positiva förändringar. Från vecka till vecka ringar man in faktorer i de pågående relationerna som mildrar respektive försämrar patientens sinnesstämning.

 

Patienten lär sig uppmärksamma de känslomässiga reaktioner som relationsproblem orsakar som till exempel vad som gör patienten:
 

 • ledsen

 • arg

 • besviken

 • orolig 

 

Men även vad försämrar depressionen

 

Arbetssättet går ut på att utforska patientens sätt att kommunicera, och tydliggöra detta i en kommunikationsanalys som görs tillsammans med terapeuten. Nya sätt att kommunicera övas via rollspel.

 

Patienten uppmuntras att pröva de nyvunna kunskaperna i sina pågående relationer.

Avslutningsfasen

Här summerar man och utvärderar behandlingen och gör en förnyad bedömning av patientens symtom.

 

Tillsammans gör vi en handlingsplan för framtiden, som innehåller vad som krävs för att patientens ska må fortsatt bra och hur patienten kan hantera eventuella tidiga varningssignaler.

Handlingsplan för framtiden

Något av dessa områden väljs ut att fokusera på:
 

 • Komplicerad sorg
  – en avgörande förlust i form av dödsfall som ej sörjts och resulterar i att man blir deprimerad, distanserar sig och inte kan relatera som tidigare

   

 • Interpersonella konflikter
  – när patienten och åtminstone en viktig person i patientens liv har oförenliga och ofta outtalade förväntningar i sin relation.
  Det kan vara en konflikt där den ena parten angriper den andra, men det kan också finnas missförstånd som är orsakade av otydlig kommunikation. Då blir konflikterna ofta fastlåsta, upprepade och svårlösta.

   

 • Interpersonella rollförändringar
  – omständigheter i livet som innebär stora förändringar, t.ex. separation, arbetslöshet, sjukdom och föräldraskap. Oftast upplevs förändringen som en förlust.
  I terapin arbetar man på att stödja patienten i att släppa den gamla rollen och acceptera den nya.

   

 • Interpersonella svårigheter
  – ensamhet och social isolering – när patienten har svårt att ta initiativ till eller bibehålla sociala kontakter och har få eller inga vänner.
  I terapin arbetar man med att ge patienten stöd i att utveckla nuvarande relationer och skapa nya genom att förbättra sociala och kommunikativa färdigheter för att öka självkänslan i sociala sammanhang.
  Terapeuten kan använda sig av relationen mellan sig själv och patienten för att få ledtrådar till problem i andra relationer.

Terapi med hästens som lärare 

Hästassisterad psykoterapi passar alla åldrar och är ett växande fält över hela västvärlden.

 

Erfarenheter visar att metoden fungerar väl vid behandling av många olika  problem så som ångest, depression, ätstörningar, ADHD, personlighetsproblematik, kommunikations- och samarbetsproblem.

Läs mer om Hästassisterad psykoterapi - FEEL

Varmt välkommen till en lugn miljö

Mottagningen är belägen på en lantlig gård vilket möjliggör kontakt med djur och natur.

 

Djuren kan fungera som direkta öppnare av kommunikationen och kontakten med det som växer underlättar för barn att komma i kontakt med och förstå sig själva.

Tonåringar